مرتب نمودن کتابها بر اساس:
نام کتاب: سوخته
نام نویسنده: بدون نويسنده
نام ناشر: شمس الشموس
نام کتاب: عطش
نام نویسنده: بدون نويسنده
نام ناشر: شمس الشموس
موضوعات