کد خبر: ۳۰۶۷
تاریخ انتشار:۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۹
کتاب و معلم
آیت الله حائری شیرازی(ره)

در کلاسهای درس دو چیز را میبینید: یکی معلم؛ یکی کتاب. اگر مثلاً  کلاس اول ابتدایی بچهات را به مدرسه فرستادی و گفتند: کتاب هست و بین همه توزیع میشود؛ اما متأسفانه معلم نداریم، حتماً ناراحت میشوید؛ چون از کتاب بیمعلم، کسی چیزی نمیفهمد. از آن طرف، اگر معلم باشد و کتاب نباشد، معلمها نمیتوانند یکدست و یکنواخت تعلیم بدهند. این معلم از خودش چیزی میگوید؛ آن یکی چیز دیگری. پس برای یک کلاس، هم معلم لازم است، هم کتاب. قرآن کتاب درسی مسلمانهاست و اهلبیت؟عهم؟ معلم این کتاب. ظهور امام زمان؟عج؟ یعنی اینکه دوباره این معلم بیاید سر کلاس و کتاب درسی بشر یعنی قرآن، بیمعلم نماند.