کد خبر: ۳۰۶۳
تاریخ انتشار:۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۴
ریاضت و طراوت
آیت الله حائری شیرازی(ره)

تربیت انسان، پیچیده است. وقتی میخواهید فساد را از خود دور کنید، باید مثل پوست‌‌‌کندن تخممرغ یا پرتقال باشد. بچهها که میخواهند پرتقال را پوست بگیرند، دستشان را کثیف میکنند و تمام آب‌‌ پرتقال هم به صورتشان و به روی فرش میپاشد و پوست هم تکهتکه و بدریخت میشود. وقتی بچهها تخممرغ را پوست میگیرند، یا پوست به تخممرغ میچسبد یا تخممرغ به پوست، و چقدر هم زشت میشود؛ اما کسی که وارد است، چنان پوست میکند که اصلاً نه تخممرغ را زخمی میکند و نه چیزی از پوست به تخممرغ میماند و شکلی زیبا هم پیدا میکند.

فساد را باید مثل پوست تخممرغ از خود دور کنی. چنان از میان این فساد بیرون بیایی که طراوت و جمال پیدا کنی. چنان از گناه جدا شوی که ذرهای از آلودگی گناه با تو نماند و زخمی هم نشوی. مجاهده با نفس، اگر درست انجام شود، سالک در عین حال که ریاضت میکشد، زیبا و معطر و نیرومند خواهد شد.